Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que clients, usuaris i altres tercers faciliten a les empreses del Grup INI6 (des d’ara INI6) per obtenir els diferents productes i serveis que aquestes ofereixen, i per establir diferents canals de comunicació amb elles (correu electrònic, correu postal, telèfon, fax, etc.).

INI6 actualment està format per les empreses següents:

  • Centre Corporatiu INI6, S.L. amb domicili en carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, província de Barcelona, Espanya, amb C.I.F. B08383481, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 3902, foli 215, fulla 41137, inscripció primera.

  • Alimentos Congelados Friman, S.A. amb domicili en ctra. Manresa a Berga, Km 1, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, província de Barcelona, Espanya, amb, C.I.F. A08334682, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 2422, foli 139, fulla 25428, inscripció segona.

  • Minorisa de Sistemas Informáticos y de Gestión, S.L. amb domicili en carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, província de Barcelona, Espanya, amb C.I.F. B61055745, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 28863, foli 1, fulla B144794, inscripció primera. 

  • Carrer Caritat Immobiliària, S.L. amb domicili en carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, província de Barcelona, Espanya, amb C.I.F. B61831699, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 31361, foli 1, fulla 193606, inscripció primera.

  • Cal Guillemas Immobiliària, S.L. amb domicili en carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, província de Barcelona, Espanya, amb C.I.F. B62320361, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 32791, foli 73, fulla B217408, inscripció primera.

2. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer a clients, usuaris i altres tercers la manera en què es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a INI6 per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

3. LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada per la Legislació espanyola i en particular per:

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.

  • Una altra legislació o normativa relacionada o anàloga que sigui aplicable.

4. QUALITAT DE LES DADES PERSONALS I FINALITAT DELS TRACTAMENTS

Les dades de caràcter personal que són sol·licitades a clients, usuaris i altres tercers són les mínimes dades imprescindibles per poder oferir i gestionar els productes i serveis correctament i són adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Les finalitats de tractament de les dades de caràcter personal recollides són per poder realitzar la gestió comercial, de comunicació, màrqueting, administrativa i suport a usuaris, relacionades amb els productes i serveis que ofereix INI6.

Les dades de caràcter personal facilitades per clients, usuaris i altres tercers han de ser exactes i correctes de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran tractades de forma lleial i lícita.

Les dades de caràcter personal són recollides per al compliment de les finalitats exposades en aquest document i no s'usaran per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en que pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a INI6 derivada d'aquesta relació amb clients, usuaris i altres tercers.

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONSENTIMENT

Les dades de caràcter personal s'emmagatzemaran en els fitxers que formen part del sistema d'informació d’INI6 i seran tractades per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

INI6 pot utilitzar les dades de caràcter personal per enviar comunicacions amb informació comercial sobre els seus productes i serveis o un altre tipus d'informació que pensi que pugui ser d'interès per a clients, usuaris i altres tercers.

Els fitxers que contenen dades de caràcter personal estan inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.

Els clients, usuaris i altres tercers que faciliten dades de caràcter personal autoritzen el seu tractament per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal seran comunicades entre les empreses d’INI6 o altres tercers, si és necessari, per poder gestionar adequadament els productes i serveis sol·licitats per clients, usuaris i altres tercers, i les gestions que es derivin posteriorment.

Aquestes dades de caràcter personal també poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials sempre que estigui establert per Llei.

7. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal seran tractades amb total confidencialitat. INI6 es compromet a guardar secret professional respecte de les mateixes i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

INI6 té implementades totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

INI6 també té implementades mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que INI6 realitzarà els seus millors esforços per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit per les xarxes de comunicacions i d’Internet. Tota la informació que clients, usuaris i altres tercers facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

8. EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els clients, usuaris i altres tercers que hagin facilitat dades de caràcter personal a INI6 podran dirigir-se a qualsevol de les empreses que formen part, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder exercir els Drets pot dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud a Grup INI6, carrer Pica d’Estats, 77-95, Sant Fruitós de Bages, codi postal 08272, Barcelona, Espanya o a la següent adreça de correu electrònic: legal@ini6.com, amb la referència "Protecció de dades", especificant l’empresa d’INI6 a la que sol·licita l’exercici dels seus drets, les seves dades de contacte, acreditació de la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

9. MENORS D’EDAT

INI6 entén la importància de protegir la privacitat dels menors d’edat, especialment en un entorn online.

INI6 no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d'edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d'edat sense autorització, s'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

10. ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta política pot enviar-la a l'adreça de correu electrònic legal@ini6.com.

11. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat d’INI6 ha estat actualitzada el mes d’octubre de 2013.

INI6 es reserva el dret a modificar la seva Política de privacitat en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.

Es recomana a clients, usuaris i altres tercers que accedeixin periòdicament a aquesta política de privacitat que trobaran en els diferents llocs web d’INI6.